ART OD STŘÍBRNÝCH RUD

Junioršampion ČR, čekatel šampiona práce ČR, šampiona ČR CHOVNÝ PES

Working testy

 I. ÚČEL ZKOUŠEK

1.Retrieveři jsou nepostradatelnými pomocníky lovce při práci po výstřelu, zejména pro aportování drobné zvěře.
2. Cílem těchto testů je posoudit povahu retrieverů a jejich schopnosti při aportování.
3. Při testech jsou posuzovány dominantní vlastnosti retrieverů v simulovaných loveckých situacích, které odpovídají lovecké praxi.
4. Všichni psi jsou zkoušeni za stejných podmínek, vliv náhody a štěstí je omezen na minimum.
5.Working testy jsou všechny zkoušky z aportování za použití dummies. Stupeň obtížnosti úloh WT odpovídá zařazení retrieverů do jednotlivých výkonnostních tříd. Rozhodčí může jednotlivé úlohy různě kombinovat do jednoho úkolu.Všichni účastníci zkoušek mají naprosto stejné úlohy a rozhodčí se snaží maximálně omezit vliv náhod. Žádný úkol nesmí způsobit zvířeti utrpení, nesmí prokazatelně překračovat jeho síly nebo narušit jeho pohodu.
6. WT se mohou pořádat v průběhu celého kalendářního roku.
7. Před zahájením WT nastoupí všichni psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku.
8. WT jsou rozděleny do čtyř výkonnostních tříd:
    • Třída E - elévů (WTE)
    • Třída L – lehká (WTL)
    • Třída M – medium (WTM)
    • Třída S - super (WTS)
9. Veškeré disciplíny se provádí se standardními DUMMY (válec ušitý z pevné látky vyplněný pískem), o hmotnosti cca 500gramů a to bez povlaků jako je srst, peří a dalších doplňků.
10.Každý účastník si donese na soutěž 2 ks dummies, nemá však právo dožadovat se, aby byl vyzkoušen právě s jeho vlastními dummies.
11. Od zkoušeného psa se nesmí vyžadovat, aby přinášel dummy ležící v těsné blízkosti jiného psa.
12. Rozhodčí nevyžadují od psů při plnění úkolů překonávání nebezpečných překážek (překážkami je myšleno např. nerovnost terénu-příkopy, valy, potok, terén s různě vysokým porostem). Nikdy nejsou zahrnuty do úkolů nebezpečné předměty jako jsou např. ploty s ostrým zakončením nebo jiné předměty způsobující zranění.)

 II. POSUZOVÁNÍ PSA

Při posuzování psa rozhodčí pozoruje jak chodí pes u nohy, jak je  klidný na stanovišti, jak používá nos, jak umí hledat, jaký má marking, jak aport uchopí, přinese a předá, jak je ovladatelný a jak spolupracuje s vůdcem. Na hodnocení mají vliv i vrozené vlastnosti.

Třída E

Základy poslušnosti

Retriever musí prokázat, že je klidný, reaguje na povely vůdce a i bez vodítka chodí korektně vedle nohy vůdce.  

Marking

Retriever musí prokázat, že je pozorný, soustředěný, schopný zapamatovat si místo dopadu odhozeného aportu tím, že aport na povel rychle nalezne a korektně přinese. Vůdce může vyslat psa až na pokyn rozhodčího, do té doby pes sedí nebo jde vedle nohy vůdce. Pokud je pes nepozorný je možno, ale pouze v této třídě, odhození aportu zopakovat.

Marking – voda

Po výstřelu je aport vhozen do vody nebo na protější břeh. Pes musí prokázat, že umí korektně plavat. Doplave k aportu, uchopí jej a co nejpřímější cestou plave zpět. Na břehu pak předá aport do ruky vůdce. Provedení a hodnocení je stejné jako u markingu na suchu.

Marking přes překážku

Stejné jako jednoduchý marking, pes zde však musí překonat nějakou terénní překážku – cesta, terénní přechod, křoví atd.

Dohledávka

Ve vhodném prostoru je pohozeno několik aportů, vůdce psa ani pes nesmí odhození aportů vidět. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa k dohledávání aportů. Rozhodčí stanoví hranici prostoru, podél které se může vůdce při práci pohybovat. Rozhodčí stanoví kolik aportů musí pes přinést.

V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 40 metrů.

Třída L

Zde mohou být přezkoušeny všechny disciplíny z třídy E a dále následující typy úloh. Od této třídy je již možno zařazovat do úloh i rušivé momenty.

Memory mark

Aport je odhozen jako při markingu, vůdce však po odhození aportu přejde se psem na jiné místo a vyšle jej až po určité době.

Poloblind

Pes vypracuje marking a při návratu, aniž by to pes viděl, je na totéž místo odhozen další aport. Po odevzdání prvního aportu je pes vyslán pro druhý.

Dvojitý marking

Pes si musí zapamatovat dvě místa, kam byl aport odhozen. Pořadí pro přinesení určí rozhodčí.

Společný hon

Ploužení – walk up – zde se zkouší klid ve spojení s aportováním. Skupina vůdců se psy postupuje v jedné linii terénem. Po výstřelu je odhozen aport a všichni vůdci se psy zůstanou stát. Na pokyn rozhodčího vyšle vyzvaný vůdce ke hledání aportu. V průběhu tohoto hledání musí ostatní psi zůstat v naprostém klidu vedle nohy svého vůdce. Postupně jsou vyzkoušeni všichni psi.

V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 50 metrů.

Třída M

V této třídě je poprvé zkoušen i handling – způsob navádění psa do prostoru aportu v případě, kdy pes jeho odhození neviděl.

Vícenásobný marking

Zde je zkoušena schopnost psa zapamatovat si více míst dopadu aportu. Pes pracuje až na pokyn rozhodčího a aporty přináší v rozhodčím stanoveném pořadí.

Blind

Aport je odhozen nebo položen tak, aby to vůdce ani pes neviděli. Rozhodčí vůdci vysvětlí, kde je aport a vůdce pak musí psa do tohoto prostoru navést za použití akustických (hlas, tón píšťalky) a vizuálních (navádění rukou, směrování rukou) povelů, přičemž sám musí zůstat na místě odkud byl vyzván k vypuštění psa.

Společný hon

Představená leč – Drive – psi s vůdci stojí na okraji leče. Pomocníci a honci s lomozem natlačují leč na linii vůdců se psy. Střelená zvěř je zde nahrazena házenými dummy. Psi musí celé dění v klidu pozorovat a zapamatovat si místa dopadů dummy. Po skončení leče jsou psi vysíláni, aby dummy posbírali. Psi mohou pracovat jednotlivě, nebo společně. Dummy, které dopadnou do bezprostřední blízkosti psů seberou pomocníci.

V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 60 metrů.

Třída S

V této nejvyšší třídě je možno provádět kteroukoliv z disciplín stanovených pro třídy předcházející. Není omezen výběr disciplín, ani vzdálenost na kterou psi pracují.

 
Také byste se rádi pochlubili svým miláčkem, ale nemáte čas se o stránky starat, nebo to neumíte? Napište a já vám stránky ráda založím a popř. budu i pokračovat v jejich tvorbě.